Gemeente De Wolden is van plan om nieuwe overeenkomst af te sluiten voor het verwerken van groenafvalstromen. De aanbesteding bestaat uit een viertal percelen (A tot en met D). Per perceel zal er één opdrachtnemer worden geselecteerd.

Het gaat om de volgende percelen:

A. In ontvangst nemen van bermgras (ca. 1.350 ton per jaar).
B. In ontvangst nemen van slootveek en schouwafval (ca. 4.400 ton per jaar).
C. De verwerking van gemengd groenafval (inclusief takhout) op de composteer-inrichting (ca. 7.000 ton per jaar). Laden, transporteren en in ontvangst nemen van verwerkte afvalstromen vanaf de composteer-inrichting (ca. 7.000 ton per jaar).
D. In ontvangst nemen houtsnippers < 20 mm (ca. 585 ton per jaar) en het in ontvangst nemen houtsnippers > 20 en < 40 mm (ca. 525 ton per jaar). De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst is 1 juli 2021. Hiervoor is op 20 maart jl. een Europese aanbesteding gestart. Dit betreft een openbare procedure met als doel om de partij te selecteren die het beste voldoen aan de eisen en wensen. De aanbesteding loopt via Negometrix en is ook op Tenderned gepubliceerd. Alle contacten verlopen via Negometrix. Ook inschrijven dient via Negometrix plaats te vinden. Alle verdere informatie en documenten vindt u op de site van Negometrix.