Een inwoner van Ruinen wil op zijn perceel aan de Ruinerweide alle agrarische bebouwing slopen – met uitzondering van de bedrijfswoning – en daarvoor in de plaats een woning bouwen. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden veranderd van ‘agrarisch’ in ‘wonen’. Het college wil daaraan meewerken. Er kan gebruik gemaakt worden van de ruimte-voor-ruimteregeling. Uiteindelijk komen op het perceel twee woningen te staan.

Achtergrond
Op het perceel Ruinerweide 20 was een agrarisch bedrijf aanwezig. Ter plaatse is een boerderij met uitbouw aanwezig. Het voorhuis wordt bewoond zonder agrarische bedrijfsvoering. In het achterhuis en uitbouw van de boerderij is de (grup)stal gesitueerd. Op het westelijk deel van het perceel is een jongveestal (ca 274 m²) aanwezig. Verder is naast de woning een vrijstaande schuur aanwezig waarin een werk/hobbyruimte is gesitueerd, welke in relatief goede staat is. Verder zijn enkele verspreid liggende vrijstaande schuren, een mestsilo, voersilo’s en kuilvoerplaatsen aanwezig. Daarnaast is op grond van een geldende omgevingsvergunning de bouw van een ligboxenstal met een oppervlakte van 1337,65 m² mogelijk.

Initiatiefnemer is voornemens om de aanwezige bebouwing te slopen en als compensatie een woning met bijbehorende bouwwerken te realiseren. Daarop aanvullend is de wens om de bestaande vergunning tbv de ligboxenstal in te trekken en als compensatie de bestaande bedrijfswoning om te zetten tot reguliere woning. Deze voorgenomen ontwikkeling is mogelijk op basis van de ruimte-voor-ruimte regeling.

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarden dat een planschade-afwentelingsovereenkomst wordt opgesteld, er een sloopovereenkomst wordt gesloten, de verleende vergunning 2008-426 wordt ingetrokken, compensatiewoningen pas worden gebouwd als de te slopen bebouwing daadwerkelijk gesloopt is en de nieuwe erven landschappelijk worden ingepast. Aan bovenstaande voorwaarden is voldaan

Met dit plan wordt de huidige agrarische bestemming herzien tot de bestemming “Wonen” en daarmee wordt de bouw van één compensatiewoning met bijbehorende bouwwerken mogelijk gemaakt. Tevens wordt daarmee de voormalige bedrijfswoning voorzien van de bestemming ‘Wonen’.