Gemeente De Wolden heeft op 1 januari 2021 diftar ingevoerd (voor huishoudens met een eigen container), een nieuwe methode van afrekenen voor de afvalinzameling waarbij de vervuiler betaalt. Met dit systeem betaal je per lediging van de container. Na het eerste jaar is een evaluatie uitgevoerd die positieve resultaten laat zien. Gemiddeld wordt de restafval container nog maar zes keer per jaar aangeboden en zijn huishoudens daarmee goedkoper uit dan voorheen.

In 2021 is de totale ingezamelde hoeveelheid restafval met 20,4% afgenomen ten opzichte van 2020. Dit resulteert in 114,4 kg restafval per inwoner per jaar. Dit is nog inclusief luier- en incontinentiemateriaal (gemiddeld 4,5 kg per inwoner per jaar) dat sinds begin 2021 ook apart wordt ingezameld.

Wethouder Egbert van Dijk: “Natuurlijk is het voor iedereen wennen wanneer er een nieuw systeem wordt ingevoerd, maar we zijn ontzettend tevreden. De totale ingezamelde hoeveelheid restafval is gedaald, het scheidingspercentage gestegen en mensen hebben kunnen besparen op hun afvalstoffenheffing. We zijn blij met de invoering van diftar in onze gemeente en hopelijk komen we dit jaar nog dichter bij onze doelstelling van 100 kg ingezameld restafval per inwoner per jaar.”

Wat is diftar
Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en heeft tot doel een financiële prikkel aan te brengen om mensen ertoe te bewegen hun afval beter te gaan scheiden, want beter scheiden loont bij diftar. Tijdens de inzameling van de minicontainers voor het restafval houden we bij hoe vaak een container wordt aangeboden. Op basis daarvan wordt het variabele deel van de afvalstoffenheffing bepaald.

Waarom diftar
Voor afval zijn de VANG-doelstellingen leidend in onze gemeente. VANG staat voor ‘Van Afval Naar Grondstof’ een uitvoeringsprogramma van de Rijksoverheid. Vanuit de landelijke VANG-doelstellingen is het gemeentelijk beleidskader in de vorm van het ‘Grondstoffenplan Gemeente De Wolden 2020 – 2025’ vastgesteld. Binnen het gemeentelijke grondstoffenplan is het doel om 100 kg ingezameld restafval per inwoner per jaar te behalen. De Wolden zit nu, inclusief luier- en incontinentiemateriaal, op 114,4 kg ingezameld restafval per inwoner per jaar. Zonder deze afvalstroom bedraagt de hoeveelheid 109,9 kg per inwoner per jaar, waarmee de doelstelling binnen bereik ligt.

Diftar bij verzamelcontainers
Momenteel wordt door de gemeente gewerkt aan de invoering van diftar voor de gebruikers van verzamelcontainers. Het ziet er naar uit dat diftar voor de verzamelcontainers per 1 januari 2023 wordt ingevoerd.